George W. Bush

George W. Bush

George Walker Bush (1946-) 43th President de Phandle Staturya la Amerikiyake (2001-2009).

Avrutne phandimata

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.